قیمت گذاری

تعداد جعبه مدت زمان نگهداری هزینه نگهداری
۱ ماهیانه ۳۵۰۰۰تومان
۱ ۳ماه ( فصلی ) ۹۵۰۰۰تومان
۱ ۱۲ماه ( سالیانه ) ۳۳۰۰۰۰تومان

توضیحات :

هزینه ارسال جعبه های خالی به درب منزل رایگان است.

هزینه حمل و نقل جعبه های پر شده از درب منزل رایگان است.

زمان انتظار پر کردن هر جعبه ۳۰ دقیقه می باشد.

هزینه حمل و نقل اضافه ، هر مرتبه ۲۵۰۰۰ تومان می باشد.

میزان جریمه های تعیین شده :

عنوان جریمه هزینه نگهداری
عدم حضور در محل و زمان تعیین شده برای ارسال و یا تحویل جعبه های کلوزت ۶۵۰۰۰ تومان
لغو قرار تحویل و یا ارسال ( در همان روز ) ۶۵۰۰۰ تومان
اضافه وزن هر جعبه ( بیش از میزان تعیین شده ) ۳۵۰۰۰ تومان